Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „Obchodní podmínky pro velkoobchod“) vymezují a upřesňují vztahy mezi smluvními stranami uzavřené prostřednictvím on-line obchodu www.dratky-do-betonu.cz (umístěného na webovém rozhraní https://dratky-do-betonu.cz , dále jen „webové rozhraní obchodu“), kdy na jedné straně je prodávající, kterým je společnost SLOVAK PACKING s.r.o., Písečná 122, 79082  Písečná u Jeseníka, identifikační číslo:  29395411, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45782 (dále jen „prodávající“) a na druhé straně je kupující (dále jako „Kupující“).

a ) Prodávající

SLOVAK PACKING s.r.o., Písečná 122, 79082  Písečná u Jeseníka, identifikační číslo:  29395411, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45782

b) Kupující podnikatel či právnická osoba

Kupujícím se rozumí právnická osoba či podnikatel, resp. ten, kdo nakupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje či kdo vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak za účelem dosažení zisku, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky pro velkoobchod vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní Smlouvy o prodeji zboží prostřednictvím webového rozhraní (dále jako „Smlouva“). Prodávající se zavazuje, za podmínek stanovených touto Smlouvou, realizovat pro Kupujícího dodávky dle jednotlivých objednávek Kupujícího a Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu.

1.2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby.

1.3. V otázkách neupravených Obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně.

1.4.  V otázkách neupravených v Obchodních podmínkách pro velkoobchod se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy.

1.5.  Zasláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami pro velkoobchod.

1.6 Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

 1. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1 Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní či telefonické nebo e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

2.2. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Prodávající odmítnout.

2.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo Kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4. Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat zboží vyhovující normám a předpisům platných na území ČR.

2.5. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího bez prokazatelného zavinění Prodávajícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z ceny zboží.

 1. Dodací podmínky

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití, certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 pracovního dne od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

 1. Platební podmínky

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených ve webovém rozhraní obchodu nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:

 • v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
 • bezhotovostně převodem před i po dodání zboží na náš bankovní účet 

Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.

Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do deseti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.2. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných závazků kupujícího.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

5.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze v případě, že nebyla objednávka ještě zaplacena nebo nebyla zvolena platba dobírkou.

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

 5.5 .Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

 1. Záruční lhůta a reklamace

6.1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Zboží je dodáváno se zárukou 12 měsíců. Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno na adresu firmy určenou k zasílání vratek a reklamací včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku a mělo by být zabaleno v originálním obalu. Reklamaci zákazník uplatňuje u prodávajícího, který reklamaci vyřídí obvykle do 3 pracovních dnů, ve složitých případech maximálně do lhůty 30-ti dnů. Reklamace se řídí dle §612 a násl. Občanského zákoníku a ve smyslu ust. §13 a §19 zák.č.634/92 Sb. O ochraně spotřebitele a ve znění zákona č. 104/95 SB a občanského zákoníku. Reklamace je obvykle vyřešena výměnou, opravou, vrácením peněz nebo slevou reklamovaného výrobku.

 1. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:

 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
 1. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.  Kupující bere na vědomí, že při zadání objednávky pouze skrze e-shop prodávajícího nelze dojednat konkrétní použití barevných profilů. Prodávající nedisponuje barevnými profily monitoru(-ů) kupujícího. Prodávající využívá technologie barevných profilů pro každé tiskové zařízení, nicméně při zadání objednávky přes e-shop nelze garantovat věrnost barevného podání vzhledem k monitoru(-ům) kupujícího a případně i k jiným produktům, které si kupující nechal zhotovit u prodávajícího dříve a nebo u jiných dodavatelů.  Pokud kupující požaduje v rámci tiskové technologie co nejpřesnější podání barev, je oprávněn odeslat objednávku, ve které v textové poznámce v posledním kroku objednávky uvede, že chce dojednat použití barevných profilů. Taková objednávka je považována za nezávaznou do té doby, dokud prodávající kupujícího nekontaktuje a problematika barevných profilů není dohodnuta ke spokojenosti obou stran. Pokud kupující požaduje zhotovení více kusů produktů se zcela identickým barevným podáním, je povinen tyto produkty objednat v rámci jedné objednávky.

 1. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 4. 2023.